Rozdział 16. Regresja logistyczna

16.0. Wprowadzenie

Pomimo nazwy regresja logistyczna to w rzeczywistości dość powszechnie używana technika klasyfikacji. Regresja logistyczna i jej rozszerzenia, na przykład wielomianowa regresja logistyczna, pozwalają prognozować prawdopodobieństwo tego, że obserwacja zalicza się do danej klasy, za pomocą prostego i doskonale znanego podejścia. W rozdziale pokażę, jak przy użyciu biblioteki scikit-learn wytrenować różne klasyfikatory.

16.1. Trenowanie klasyfikatora binarnego

Problem

Musisz wytrenować prosty model klasyfikatora.

Rozwiązanie

Wytrenuj regresję logistyczną, używając oferowanej przez bibliotekę scikit-learn klasy LogisticRegression.

# Wczytanie bibliotek.
from sklearn.linear_model import LogisticRegression ...

Get Uczenie maszynowe w Pythonie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.