Rozdział 7. Przygotowywanie zaleceń przy użyciu klasyfikatora

Najlepszym sposobem poczynienia postępów w ML jest wielokrotne wykonywanie pętli opisanej we wstępie do części III i pokazanej na rysunku 7.1. Najpierw należy sformułować hipotezę, następnie iterować proces modelowania i szczegółowo analizować błędy w celu sformułowania następnej hipotezy.

Obraz4430.PNG

Rysunek 7.1. Pętla ML

W poprzednich rozdziałach opisałem niektóre kroki tej pętli. W rozdziale 5. pokazałem, jak trenować i oceniać model. W rozdziale 6. zawarłem wskazówki, jak szybciej budować modele i diagnozować błędy. Ten rozdział zamyka iteracje pętli. Na początku opiszę metody, które przetrenowany ...

Get Uczenie maszynowe w aplikacjach now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.