O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

UML 2.0. Almanach

Book Description

Kompletny podręcznik dla użytkowników tego języka. Dzięki tej książce poznasz podstawy modelowania w UML-u.

Table of Contents

 1. UML 2.0 Almanach
 2. Dedykacja
 3. Wstęp
  1. O książce
  2. Jak korzystać z tej książki
  3. Konwencje typograficzne
  4. Podziękowania
   1. Dan
   2. Neil
 4. 1. Podstawy UML-a
  1. Zaczynamy
  2. Historia
  3. Podstawy UML-a
   1. Projektowanie programów
   2. Modelowanie procesów biznesowych
  4. Specyfikacje UML-a
  5. Używanie UML-a
   1. Profile UML
  6. Modelowanie
   1. Diagramy
   2. Widoki
   3. Notki
   4. Klasyfikatory i ozdobniki
  7. Praktyczne zasady UML-a
 5. 2. Diagramy klas
  1. Klasy
   1. Obiekty
  2. Atrybuty
   1. Atrybuty wpisane
   2. Atrybuty w postaci powiązań
   3. Atrybuty pochodne
   4. Liczność atrybutu
    1. Porządek
    2. Unikalność
    3. Typy kolekcji
   5. Właściwości atrybutów
   6. Ograniczenia
   7. Atrybuty statyczne
  3. Operacje
   1. Ograniczenia operacji
    1. Warunki wstępne
    2. Warunki końcowe
    3. Warunki ciała operacji
    4. Operacje odpytujące
    5. Wyjątki
   2. Operacje statyczne
  4. Metody
  5. Klasy abstrakcyjne
  6. Powiązania
   1. Zależności
   2. Asocjacje
    1. Komunikacyjność
    2. Nazywanie asocjacji
    3. Liczność
   3. Agregacje
   4. Kompozycje
   5. Generalizacje
   6. Klasy asocjacyjne
   7. Kwalifikatory asocjacyjne
  7. Interfejsy
  8. Szablony
  9. Różne wersje diagramów klas
   1. Schematy XML
   2. Schematy baz danych
 6. 3. Diagramy pakietów
  1. Reprezentacja
  2. Widoczność
  3. Import pakietów i dostęp do nich
  4. Łączenie pakietów
  5. Różne wersje diagramów pakietów
   1. Tworzenie struktury projektu przy użyciu diagramów pakietów
   2. Pakiety przypadków użycia
   3. Skierowane grafy zależności
 7. 4. Struktury złożone
  1. Struktury złożone
   1. Konektory
   2. Porty
    1. Interfejsy pozyskujące i udostępniające
    2. Realizacja implementacji portu
    3. Stosowanie kilku konektorów
    4. Liczność portów
    5. Określanie typów portów
   3. Klasy strukturalne i właściwości
  2. Kolaboracje
  3. Przypadki kolaboracji
 8. 5. Diagramy komponentów
  1. Komponenty
   1. Zależności komponentów
  2. Widoki komponentów
   1. Widok czarnej skrzynki
    1. Konektory asemblacyjne
    2. Zależności interfejsów
    3. Komórki komponentów
   2. Widok białej skrzynki
    1. Komórka realizacji
    2. Zależności klasyfikatorów
    3. Porty i konektory
   3. Stereotypy komponentów
 9. 6. Diagramy wdrożenia
  1. Artefakty
   1. Egzemplarze artefaktów
   2. Manifestacje
  2. Węzły
   1. Środowiska uruchomieniowe
    1. Stereotypy środowiska uruchomieniowego
    2. Ujawnianie usług
   2. Urządzenia
   3. Ścieżki komunikowania
  3. Wdrażanie
   1. Reprezentacja wdrożenia
   2. Specyfikacje wdrożenia
  4. Nietypowe diagramy wdrożenia
 10. 7. Diagramy przypadków użycia
  1. Przypadki użycia
  2. Aktorzy
   1. Powiązania aktor — przypadek użycia
   2. Granice systemu
   3. Identyfikowanie funkcjonalności za pomocą aktorów
  3. Zaawansowane modelowanie przypadków użycia
   1. Generalizacja aktorów i przypadków użycia
   2. Dołączanie przypadków użycia
   3. Rozszerzanie przypadków użycia
  4. Zasięg przypadków użycia
 11. 8. Diagramy stanów
  1. Maszyny stanowe zachowań
  2. Stany
   1. Stany złożone
    1. Obszary
   2. Stany podmaszynowe
   3. Przejścia
    1. Typy przejść
    2. Symbole sygnałów
    3. Przejścia i stany złożone
   4. Aktywności
  3. Rozszerzanie maszyny stanów
  4. Protokołowe maszyny stanów
  5. Pseudostany
  6. Przetwarzanie zdarzeń
   1. Wykonywanie
   2. Zdarzenia odroczone
  7. Nietypowe diagramy stanów
 12. 9. Diagramy aktywności
  1. Aktywności i akcje
   1. Zakończenia aktywności
    1. Przepływy sterowania
    2. Przepływy obiektów
    3. Konektory
  2. Znaczniki sterowania
  3. Aktywności
   1. Parametry czynności
   2. Węzły obiektów
   3. Przekaźniki danych
   4. Węzły sterowania
    1. Węzły początkowe
    2. Decyzje i scalenia
    3. Rozgałęzienia i złączenia
    4. Węzły końcowe
  4. Zaawansowane modelowanie aktywności
   1. Partycje
   2. Obsługa wyjątków
   3. Obszary rozszerzenia
   4. Pętle
   5. Przesyłanie strumieniowe
   6. Obszary przerwania
   7. Bufor centralny
   8. Składnice danych
 13. 10. Diagramy interakcji
  1. Co to są interakcje
  2. Uczestnicy interakcji
  3. Komunikaty
  4. Wykonywanie interakcji
  5. Niezmienniki stanu
  6. Zdarzenia
  7. Ślady
  8. Fragmenty wyodrębnione
   1. Warunki dozoru
   2. Operatory interakcji
    1. Alternatives
    2. Option
    3. Break
    4. Parallel
    5. Słaba sekwencja
    6. Strict sequencing
    7. Negative
    8. Critical region
    9. Ignore/Consider
    10. Assertion
    11. Loop
  9. Wystąpienia interakcji
  10. Dekompozycja
  11. Kontynuacje
  12. Przepływy czasowe sekwencji
  13. Alternatywne notacje interakcji
   1. Diagramy komunikacji
   2. Diagramy przeglądu interakcji
   3. Diagramy przebiegów czasowych
 14. 11. Metki, stereotypy i profile UML
  1. Modelowanie i UML w kontekście
  2. Stereotypy
  3. Metki
  4. Ograniczenia
  5. Profile UML
  6. Narzędzia a profile
 15. 12. Tworzenie efektywnych diagramów
  1. Diagramy tapetowe
   1. Modelowanie a tworzenie diagramów
   2. Struktura i powiązania wewnętrzne pomiędzy klasami
   3. Dziedziczenie oddzielne i wewnętrzne powiązania klasowe
  2. Zbyt duży zakres
  3. Jeden diagram — jedna abstrakcja
  4. Poza UML-em
 16. A. MDA — Model-Driven Architecture
  1. Co to jest MDA
  2. Modele MDA
  3. Decyzje projektowe
  4. Łączenie modeli w jedną całość
  5. Transformacja modeli
  6. Języki formalnego opisu MDA
 17. B. Object Constraint Language
  1. Podstawy OCL-a
   1. Podstawowe typy
   2. Rzutowanie
  2. Składnia OCL-a
   1. Ograniczenia klasyfikatorów
   2. Ograniczenia operacji
   3. Ograniczenia atrybutów
  3. Zaawansowane modelowanie OCL-a
   1. Instrukcje warunkowe
   2. Deklaracja zmiennych
   3. Priorytety operacji OCL-a
   4. Wbudowane właściwości obiektów
   5. Kolekcje
 18. C. O autorach
 19. Indeks
 20. Kolofon
 21. Copyright