Aktywności

UML 2.0 definiuje kilka typów aktywności, które służą do modelowania różnych typów przepływów informacji. Zdefiniowano parametry aktywności reprezentujące dane przekazywane do aktywności, węzły obiektów reprezentujące dane złożone oraz węzły sterowania służące do kierowania przepływu przez diagram aktywności.

Parametry czynności

Parametry można do aktywności przekazywać lub z niej wysyłać w postaci parametrów czynności. Parametr czynności prezentuje się w postaci prostokąta umieszczanego na granicy aktywności. Nazwa lub opis parametru powinny znajdować się wewnątrz tego prostokąta. Wejściowe parametry czynności mają zakończenia do pierwszej akcji, a wyjściowe — wychodzące z ostatniej akcji do parametru czynności. Rysunek 9-13 ...

Get UML 2.0. Almanach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.