Atrybuty

Szczegóły klasy (kolor samochodu, liczba boków figury itd.) przedstawiane są jako atrybuty. Atrybuty mogą być prostymi typami podstawowymi (liczby całkowite, liczby zmiennopozycyjne itd.) lub powiązaniami do innych, bardziej skomplikowanych obiektów (patrz „Powiązania”).

Atrybut można przedstawić przy użyciu jednej z dwóch dostępnych notacji: wewnętrznej (ang. inlined) lub powiązań z innymi klasami. Ponadto dostępna jest notacja, za pomocą której można pokazywać liczność, unikalność oraz uporządkowanie. W tej części rozdziału opisujemy oba rodzaje notacji, a następnie przedstawiamy szczegóły specyfikacji atrybutów.

Atrybuty wpisane

Atrybuty klasy można wymienić bezpośrednio w prostokącie. Nazywają się wtedy atrybutami wpisanymi ...

Get UML 2.0. Almanach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.