Dekompozycja

Uczestnik na diagramie interakcji sam może być złożonym elementem. UML pozwala na łączenie diagramów interakcji poprzez tworzenie odniesień dekompozycji od uczestników do oddzielnych diagramów. Na przykład jeżeli mamy diagram interakcji Zamawianie towaru, w którym jeden uczestnik wykonuje autoryzację karty kredytowej, to szczegóły dotyczące tego procesu autoryzacji prawdopodobnie nie mają znaczenia dla odbiorców diagramu Zamawianie towaru, ale mogą być szczególnie ważne dla programistów odpowiedzialnych za podsystem autoryzacji. Aby uniknąć nadmiernego komplikowania diagramów, można utworzyć oddzielny diagram obrazujący walidację kart kredytowych przez podsystem autoryzacji i na Zamawianie towaru umieścić do niego odniesienie dekompozycyjne. ...

Get UML 2.0. Almanach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.