Jak korzystać z tej książki

Książka została podzielona na rozdziały według typów diagramów UML. Oczywiście rozdziały mogą się wzajemnie zazębiać, gdyż niektóre z diagramów bazują na koncepcjach zaczerpniętych z innych diagramów. W Rozdział 1. — „Podstawy UML-a” — przedstawiono podstawy języka UML oraz nieco informacji wstępnych, które okażą się pomocne w zrozumieniu kontekstu reszty książki. Osoby znające poprzednie wersje UML-a mogą pominąć ten rozdział, natomiast ci, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w używaniu tego języka, zdecydowanie powinni rozpocząć lekturę książki od tego właśnie rozdziału.

Kilka następnych rozdziałów dotyczy tzw. modelowania statycznego w UML-u. Modelowanie statyczne pozwala uchwycić fizyczną strukturę części programu ...

Get UML 2.0. Almanach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.