O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

UML 2.0. Wprowadzenie

Book Description

Książka "UML 2.0. Wprowadzenie" w praktyczny sposób przedstawia techniki modelowania systemów informatycznych za pomocą języka UML 2.0.

Table of Contents

 1. UML 2.0. Wprowadzenie
 2. Przedmowa
  1. Do kogo adresowana jest ta książka?
  2. O czym mówi ta książka?
  3. Założenia autorów książki
  4. Konwencje typograficzne
  5. Stosowanie przykładowego kodu
  6. Podziękowania
   1. Od autorów
   2. Od Russa Milesa
   3. Od Kim Hamilton
 3. 1. Wstęp
  1. Co zawiera język modelowania?
   1. Przeciążenie szczegółami: modelowanie przy użyciu kodu
   2. Rozwlekłość, wieloznaczność, nieporozumienie: modelowanie przy użyciu języków nieformalnych
   3. W poszukiwaniu właściwej równowagi: języki formalne
  2. Dlaczego UML 2.0?
  3. Modele oraz diagramy
  4. Stopnie używalności języka UML
  5. UML a proces tworzenia oprogramowania
  6. Widoki modelu
  7. Pierwszy posmak UML-a
   1. Notatki
   2. Stereotypy
    1. Stereotypy stosowane do klas (patrz: Rozdział 4. oraz Rozdział 5.)
    2. Stereotypy stosowane do komponentów (patrz: Rozdział 12.)
    3. Stereotypy stosowane do artefaktów (patrz: Rozdział 15.)
    4. Metki
  8. Potrzeba więcej informacji?
 4. 2. Modelowanie wymagań: przypadki użycia
  1. Wychwytywanie wymagań systemowych
   1. Na zewnątrz systemu: aktorzy
    1. Problematyczni aktorzy
    2. Udoskonalanie aktorów
   2. Przypadki użycia
   3. Linie komunikacji
   4. Granice systemu
   5. Opisy przypadków użycia
  2. Zależności pomiędzy przypadkami użycia
   1. Zależność zawierania <<include>>
   2. Przypadki specjalne
   3. Zależność rozszerzania <<extend>>
  3. Przeglądowe diagramy przypadków użycia
  4. Co dalej?
 5. 3. Modelowanie przepływu czynności w systemie: diagramy czynności
  1. Podstawy diagramów czynności
  2. Czynności a akcje
  3. Węzły decyzyjne oraz połączenia
  4. Jednoczesne wykonywanie wielu zadań
  5. Zdarzenia czasowe
  6. Wywoływanie innych czynności
  7. Obiekty
   1. Obrazowanie obiektów przekazywanych pomiędzy akcjami
   2. Prezentacja danych wejściowych oraz wyjściowych akcji
   3. Prezentacja zmiany stanu obiektów w czynności
   4. Prezentacja danych wejściowych oraz wyjściowych czynności
  8. Nadawanie oraz odbieranie sygnałów
  9. Rozpoczynanie czynności
  10. Kończenie czynności oraz przepływów
   1. Przerywanie czynności
   2. Kończenie przepływu
  11. Partycje (tory pływackie)
  12. Zarządzanie złożonymi diagramami czynności
   1. Łączniki
   2. Obszary rozszerzenia
  13. Co dalej?
 6. 4. Modelowanie struktury logicznej systemu: klasy oraz ich diagramy
  1. Czym jest klasa?
   1. Abstrakcja
   2. Hermetyzacja
  2. Podstawy klas w języku UML
  3. Widoczność
   1. Publiczny poziom widoczności
   2. Chroniony poziom widoczności
   3. Pakietowy poziom widoczności
   4. Prywatny poziom widoczności
  4. Stan klasy: atrybuty
   1. Nazwa oraz typ
   2. Liczebność
   3. Właściwości atrybutów
   4. Atrybuty wpisane a asocjacyjne
  5. Zachowanie klasy: operacje
   1. Parametry
   2. Typ zwracanej wartości
  6. Statyczne części klas
  7. Co dalej?
 7. 5. Modelowanie struktury logicznej systemu: zaawansowane diagramy klas
  1. Związki pomiędzy klasami
   1. Zależność
   2. Asocjacja
    1. Klasy asocjacyjne
   3. Agregacja częściowa
   4. Agregacja całkowita
   5. Uogólnienie (zwane inaczej dziedziczeniem)
    1. Uogólnienie a powtórne wykorzystywanie
    2. Dziedziczenie wielokrotne
  2. Ograniczenia
  3. Klasy abstrakcyjne
  4. Interfejsy
  5. Szablony
  6. Co dalej?
 8. 6. Powoływanie klas do istnienia: diagramy obiektów
  1. Instancje obiektów
  2. Połączenia
   1. Połączenia a ograniczenia
  3. Wiązanie szablonów klas
  4. Co dalej?
 9. 7. Modelowanie uporządkowanych interakcji: diagramy sekwencji
  1. Uczestnicy na diagramie sekwencji
   1. Nazwy uczestników
  2. Czas
  3. Zdarzenia, sygnały oraz komunikaty
   1. Sygnatury komunikatów
  4. Belki aktywacji
  5. Komunikaty zagnieżdżone
  6. Strzałki komunikatów
   1. Komunikaty synchroniczne
   2. Komunikaty asynchroniczne
   3. Komunikaty zwrotne
   4. Komunikaty tworzenia oraz usuwania uczestników
  7. Ożywianie przypadku użycia za pomocą diagramu sekwencji
   1. Diagram sekwencji wysokiego poziomu
   2. Rozbijanie interakcji na oddzielnych uczestników
   3. Dodawanie obsługi tworzenia uczestników
   4. Dodawanie obsługi usuwania uczestników
   5. Stosowanie komunikatów asynchronicznych
  8. Zarządzanie złożonymi interakcjami za pomocą fragmentów sekwencji
   1. Stosowanie fragmentów sekwencji: fragment typu ref
   2. Krótki przegląd rodzajów fragmentów w języku UML 2.0
  9. Co dalej?
 10. 8. Połączenia opisujące interakcję: diagramy komunikacji
  1. Uczestnicy, połączenia oraz komunikaty
   1. Komunikaty równoczesne
   2. Wielokrotne wysyłanie komunikatu
   3. Wysyłanie komunikatu na podstawie warunku
   4. Uczestnik wysyłający komunikat do siebie samego
  2. Uzupełnianie interakcji za pomocą diagramu komunikacji
  3. Diagramy komunikacji a diagramy sekwencji
   1. Przebieg rywalizacji
   2. Główne starcie
  4. Co dalej?
 11. 9. Harmonogramowanie interakcji: diagramy czasowe
  1. Jak wyglądają diagramy czasowe?
  2. Tworzenie diagramu czasowego na podstawie diagramu sekwencji
   1. Ograniczenia czasowe w wymaganiach systemu
  3. Umieszczanie uczestników na diagramie czasowym
  4. Stany
  5. Czas
   1. Dokładne odmierzanie oraz względne wskaźniki czasu
  6. Linia stanu uczestnika
  7. Zdarzenia i komunikaty
  8. Ograniczenia czasowe
   1. Formaty ograniczeń czasowych
   2. Dołączanie ograniczeń czasowych do stanów oraz zdarzeń
  9. Rozmieszczanie uczestników na diagramie czasowym
  10. Notacja alternatywna
  11. Co dalej?
 12. 10. Uzupełnianie obrazu interakcji: przeglądowe diagramy interakcji
  1. Części przeglądowego diagramu interakcji
  2. Modelowanie przypadku użycia za pomocą przeglądowego diagramu interakcji
   1. Łączenie interakcji
   2. Spajanie interakcji
  3. Co dalej?
 13. 11. Modelowanie struktury wewnętrznej klasy: struktury złożone
  1. Struktury wewnętrzne
   1. Sytuacja, w której diagramy klas nie zadziałają
   2. Części klasy
   3. Konektory
   4. Dodatkowe notacje liczebności
   5. Właściwości
   6. Przedstawianie złożonych związków pomiędzy elementami osadzonymi w klasie
   7. Instancje struktur wewnętrznych
  2. Prezentacja sposobu użycia klasy
  3. Prezentacja wzorców przy użyciu diagramów współpracy
  4. Co dalej?
 14. 12. Zarządzanie częściami systemu oraz ich współużytkowanie: diagramy komponentów
  1. Czym jest komponent?
  2. Prosty komponent w języku UML
  3. Udostępniane oraz wymagane interfejsy komponentu
   1. Notacja kuli oraz gniazda dla interfejsów
   2. Notacja stereotypu dla interfejsu
   3. Lista interfejsów komponentu
  4. Prezentacja współdziałania komponentów
  5. Klasy realizujące komponent
  6. Porty oraz struktura wewnętrzna
   1. Konektory delegujące
   2. Konektory montażowe
  7. Widoki czarnej oraz białej skrzynki
  8. Co dalej?
 15. 13. Porządkowanie modelu: pakiety
  1. Pakiety
   1. Zawartość pakietu
   2. Odmiany notacji w narzędziach UML-a
  2. Przestrzenie nazw oraz klasy odwołujące się do siebie
  3. Widoczność elementów
  4. Zależności pomiędzy pakietami
  5. Importowanie oraz używanie pakietów
  6. Zarządzanie zależnościami pomiędzy pakietami
  7. Stosowanie pakietów do porządkowania przypadków użycia
  8. Co dalej?
 16. 14. Modelowanie stanu obiektów: diagramy maszyny stanowej
  1. Podstawy
  2. Stany
  3. Przejścia
   1. Odmiany przejść
  4. Stany programu
  5. Zaawansowane zachowanie stanu
   1. Zachowanie wewnętrzne
   2. Przejścia wewnętrzne
  6. Stany złożone
  7. Zaawansowane pseudostany
  8. Sygnały
  9. Maszyny stanowe protokołu
  10. Co dalej?
 17. 15. Modelowanie wdrożenia systemu: diagramy wdrożenia
  1. Wdrażanie prostego systemu
  2. Wdrażanie oprogramowania: artefakty
   1. Wdrażanie artefaktu w węźle
   2. Wiązanie programów z artefaktami
  3. Czym jest węzeł?
  4. Węzły sprzętowe oraz środowiska uruchomieniowego
   1. Instancje węzłów
  5. Komunikacja pomiędzy węzłami
  6. Specyfikacje wdrożenia
  7. Kiedy stosować diagram wdrożenia?
  8. Co dalej?
 18. A. Język ograniczeń obiektowych
  1. Tworzenie wyrażeń OCL-a
  2. Typy
  3. Operatory
  4. Stosowanie teorii w praktyce
  5. Kontekst
  6. Rodzaje ograniczeń
  7. Automatyzacja OCL-a
 19. B. Dostosowywanie UML-a: profile
  1. Czym jest profil?
  2. Stereotypy
  3. Metki
  4. Ograniczenia
  5. Tworzenie profilu
  6. Używanie metamodelu
  7. Stosowanie profilu
  8. Dlaczego należy zajmować się profilami?
 20. C. Historia UML-a
  1. Weź jedną miarę OOAD...
  2. ...z odrobiną OOSE...
  3. ...i szczyptą OMT...
  4. ... i piecz wszystko razem przez 10 – 15 lat
 21. D. O autorach
 22. Indeks
 23. Kolofon
 24. Copyright