Dodatek B. Dostosowywanie UML-a: profile

W niniejszej książce do zademonstrowania zagadnień języka UML stosowane były przykłady kodu utworzonego w Javie. Niemniej przedstawione elementy modelu utworzonego w języku UML mogą być zastosowane do prawie każdego systemu obiektowego, niezależnie od tego, jaki język programowania zostanie użyty (na przykład Java, C++ lub Smalltalk), a także od docelowej platformy (na przykład J2EE lub .NET) lub dziedziny wykorzystywanej przez czytelnika (na przykład systemów medycznych lub lotniczych).

Systemy obiektowe współdzielą wiele swoich cech charakterystycznych zarówno pod względem budowy, jak też zachowania. To znaczy systemy te używają klas, interakcji pomiędzy nimi i tak dalej. Kiedy jednak weźmiemy pod ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.