O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Diagramy komunikacji a diagramy sekwencji

Diagramy komunikacji wraz z diagramami sekwencji przedstawiają tak podobne do siebie informacje, że porównanie ich ze sobą jest prawie niemożliwe. Pomijając zatem osobiste upodobania, jakie właściwie mogą być najważniejsze przyczyny przemawiające za wykorzystaniem do modelowania określonej interakcji diagramu sekwencji, komunikacji lub nawet powiązaniu ich obu?

Przebieg rywalizacji

Rysunek 8-15 przedstawia dwie różne reprezentacje tej samej interakcji o nazwie Utwórz nowe zwykłe konto pamiętnika.

Ukończony diagram komunikacji przedstawia kompletny zestaw komunikatów interakcji służącej utworzeniu nowego zwykłego konta pamiętnika internetowego i jest zgodny z oryginalnym diagramem sekwencji przedstawionym na

Rysunek 8-14. Ukończony diagram komunikacji przedstawia kompletny zestaw komunikatów interakcji służącej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required