O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Połączenia

Same obiekty nie są zbytnio interesujące oraz przydatne. Aby rzeczywiście przedstawić interakcję pomiędzy obiektami, zachodzącą w określonej konfiguracji uruchomieniowej, należy związać je ze sobą przy użyciu połączeń (ang. linksprzyp. tłum.), tak jak zostało to przedstawione na Rysunek 6-5.

Połączenia przedstawiane są przy użyciu linii pomiędzy dwoma łączonymi obiektami

Rysunek 6-5. Połączenia przedstawiane są przy użyciu linii pomiędzy dwoma łączonymi obiektami

Połączenia na diagramie obiektów oznaczają, że dwa obiekty mogą się ze sobą komunikować. Niemniej nie można połączyć ze sobą dwóch dowolnych obiektów. Aby można było utworzyć połączenie pomiędzy dwoma obiektami, pomiędzy ich klasami musi istnieć odpowiednia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required