Połączenia

Same obiekty nie są zbytnio interesujące oraz przydatne. Aby rzeczywiście przedstawić interakcję pomiędzy obiektami, zachodzącą w określonej konfiguracji uruchomieniowej, należy związać je ze sobą przy użyciu połączeń (ang. linksprzyp. tłum.), tak jak zostało to przedstawione na Rysunek 6-5.

Połączenia przedstawiane są przy użyciu linii pomiędzy dwoma łączonymi obiektami

Rysunek 6-5. Połączenia przedstawiane są przy użyciu linii pomiędzy dwoma łączonymi obiektami

Połączenia na diagramie obiektów oznaczają, że dwa obiekty mogą się ze sobą komunikować. Niemniej nie można połączyć ze sobą dwóch dowolnych obiektów. Aby można było utworzyć połączenie pomiędzy dwoma obiektami, pomiędzy ich klasami musi istnieć odpowiednia ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.