Porty oraz struktura wewnętrzna

W Rozdział 11. przedstawione zostały porty oraz wewnętrzna struktura klasy. Również komponenty mogą mieć swoje porty oraz strukturę wewnętrzną. Porty mogą być wykorzystywane do modelowania różnych sposobów wykorzystania komponentu z powiązanymi interfejsami dołączonymi do nich. Na Rysunek 12-15 komponent o nazwie ConversionManagement dysponuje portami o nazwach Formatting oraz Data, z których każdy ma swoje skojarzone interfejsy.

Porty przedstawiają unikatowy sposób wykorzystania komponentu oraz grupują „podobne” interfejsy

Rysunek 12-15. Porty przedstawiają unikatowy sposób wykorzystania komponentu oraz grupują „podobne” interfejsy

Strukturę wewnętrzną komponentu można przedstawić w celu zamodelowania jego ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.