Prezentacja wzorców przy użyciu diagramów współpracy

Diagramy współpracy (ang. collaborationprzyp. tłum.) prezentują obiekty współdziałające ze sobą (być może jedynie tylko chwilowo) w celu osiągnięcia jakiegoś celu. Zdanie to może brzmieć jak opisujące diagramy obiektów (patrz Rozdział 6.), jednak diagramy współpracy koncentrują się na czymś innym: na opisywaniu roli, jaką obiekty pełnią w scenariuszu, oraz na udostępnianiu wysoko poziomowego tekstowego opisu ich przeznaczenia.

Diagramy współpracy są dobrym sposobem dokumentowania wzorców projektowych (ang. design patternsprzyp. tłum.), stanowiących rozwiązania powszechnych problemów występujących podczas projektowania oprogramowania. Nawet jeżeli czytelnik nigdy o nich nie słyszał, to ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.