O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Prezentacja wzorców przy użyciu diagramów współpracy

Diagramy współpracy (ang. collaborationprzyp. tłum.) prezentują obiekty współdziałające ze sobą (być może jedynie tylko chwilowo) w celu osiągnięcia jakiegoś celu. Zdanie to może brzmieć jak opisujące diagramy obiektów (patrz Rozdział 6.), jednak diagramy współpracy koncentrują się na czymś innym: na opisywaniu roli, jaką obiekty pełnią w scenariuszu, oraz na udostępnianiu wysoko poziomowego tekstowego opisu ich przeznaczenia.

Diagramy współpracy są dobrym sposobem dokumentowania wzorców projektowych (ang. design patternsprzyp. tłum.), stanowiących rozwiązania powszechnych problemów występujących podczas projektowania oprogramowania. Nawet jeżeli czytelnik nigdy o nich nie słyszał, to ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required