O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Stan klasy: atrybuty

Atrybuty (ang. attributes) klasy są elementami informacji, które reprezentują stan obiektu. Atrybuty te mogą być przedstawiane na diagramie klas. Są wtedy umieszczone wewnątrz przeznaczonej dla nich części prostokąta reprezentującego klasę (zwane są wtedy atrybutami wpisanymi — ang. inline attributes). Mogą być też deklarowane przy pomocy asocjacji z inną klasą, tak jak zostało to przedstawione na Rysunek 4-11. Asocjacje opisane są szczegółowo w Rozdział 5.

Klasa o nazwie BlogAccount zawiera dwa atrybuty wpisane — name oraz publicURL. Zawiera ona również atrybut, który jest zadeklarowany przez asocjację pomiędzy klasami BlogAccount oraz BlogEntry

Rysunek 4-11. Klasa o nazwie BlogAccount zawiera dwa atrybuty wpisane — name oraz publicURL. Zawiera ona również atrybut, który jest zadeklarowany przez asocjację pomiędzy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required