Pozytywne efekty sieciowe w internecie dzięki Web

Pozytywne efekty sieciowe zwiększają wartość dóbr lub usług, gdy zwiększa się ilość ludzi używających ich lub zapoznających się z nimi. Najprostsze są bezpośrednie efekty sieciowe: zwiększenie wykorzystania prowadzi do bezpośredniego wzrostu całego systemu. Dobrym przykładem jest tutaj telefonia. Im więcej ludzi ma telefon, tym bardziej wartościowy staje się cały system.

Sieci internetowe wykorzystujące Web (ang. Web-enabled) tworzyły kilka nowych rodzajów pozytywnych efektów sieciowych. Łączą one silne strony cyfrowej ekonomii — duże początkowe koszty, ale pomijalne koszty przyrostowe — z możliwościami wykładniczego wzrostu sieci użytkowników, wykorzystania oraz opłacalności. Jeśli zwiększenie ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.