Wykorzystanie Web 2.0

Ta książka mówi bardziej o tym „dlaczego” Web 2.0 niż „jak”, skupiając się na strategii bardziej niż na taktyce. Bardziej skoncentrowany na implementacji punkt widzenia można znaleźć w artykule Tima O’Reilly What Is Web 2.0? pod adresem:

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów o taktycznej stronie Web 2.0, Web 2.0: Principles and Best Practices Johna Mussera (O’Reilly) analizuje osiem opisywanych przez Tima wzorców bardziej szczegółowo i zawiera listę pytań do rozważenia podczas implementacji strategii Web 2.0.

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.