Ważny dokument

W jaki sposób doszło do zaprojektowania języka SQL?

Don Chamberlin: W początkach lat siedemdziesiątych dopiero zaczynano wdrażać na powszechną skalę zintegrowane systemy baz danych. Dzięki postępom w technice i ekonomii po raz pierwszy powstała możliwość przeglądania danych biznesowych w postaci zasobów korporacyjnych, które można było współdzielić pomiędzy wieloma aplikacjami. Ta nowa perspektywa dla danych stworzyła okazję do opracowania technologii zarządzania danymi nowej generacji.

W latach siedemdziesiątych głównym produktem bazodanowym był system IMS, ale oprócz grupy pracującej nad rozwojem IMS nad problemem baz danych pracowało kilka grup badawczych w różnych ośrodkach firmy IBM. Dr Edgar F. (Ted) Codd był liderem jednej ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.