Narzędzia wiersza poleceń

W tym podrozdziale opiszemy kilka praktycznych programów przeznaczonych do uruchamiania w oknie wiersza poleceń. Można je wykorzystać do automatyzowania instalacji i konfiguracji serwerów.

DNSCmd

W zestawie narzędzi Windows Server 2008 Support Tools zawarte zostało narzędzie DNSCmd. Zapewnia ono dostęp do wybranych funkcji konfiguracyjnych DNS. Aby je uruchomić, wyszukujemy w katalogu Support\Tools dysku instalacyjnego Windows plik support.cab, otwieramy go w oknie Eksploratora Windows i przeciągamy plik DNSCmd.exe do dowolnego folderu (najlepiej takiego, do którego łatwo będzie przejść poleceniami cd).

Narzędzie DNSCmd pozwala przeglądać i zmieniać ustawienia konfiguracyjne serwerów DNS i stref, a także pojedyncze ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.