Rozdział 11. Optymalizacja wydajności

Teraz nasz system Vista jest już uruchomiony i działa. Udostępnia on firmie aplikacje krytyczne dla jej misji; dokonaliśmy subskrypcji do kilku źródeł, aby na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje branżowe, skonfigurowaliśmy kilka programów, które są automatycznie uruchamiane przy rozruchu, przyłączyliśmy wszystkie niezbędne sieci i dokonaliśmy odpowiednich grupowań logicznych. Nawet zainstalowaliśmy grę albo dwie — te strzelające do nas potwory nigdy nie wyglądały tak przerażająco.

Krótko mówiąc, komputer działa, tak jak sobie tego życzymy. W chwili obecnej.

Lecz co będzie później? Przecież już wcześniej przeszedłeś tę drogę. Zaraz po skonfigurowaniu ustawień Windows działa energicznie; aplikacje otwierają ...

Get Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.