Rozdział 12. Zabezpieczenie środowiska systemu Vista

W tym rozdziale przyjrzymy się zabezpieczeniom w systemie Microsoft Vista.

Zamiast od razu zagłębić się w temacie i opisywać wszystko, co jest potrzebne do zabezpieczenia systemu Vista, zacznę od wyjaśnienia „szerszego obrazu” bezpieczeństwa. Omówię rodzaje zagrożeń, które istnieją „na zewnątrz” i mogą mieć wpływ na system. To, co nie zdarza się innym, może zdarzyć się Tobie.

Bezpieczeństwo nie jest tylko kwestią konfiguracji systemu — haseł, antywirusów i tym podobnych. Dotyczy także jego działania — sposobu korzystania z komputera i ryzyka, jakie na siebie ściągasz podczas jego używania. Chwila nieuwagi w ocenie sytuacji może spowodować katastrofalne zniszczenie, przed którym nie uchroni Cię ...

Get Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.