Rozdział 15. Wskazówki i sztuczki systemu Vista

Gdyby książki wydawnictwa O’Reilly miały podtytuły, ten rozdział powinien zawierać taki: „Kilka naprawdę fajnych rzeczy, które można zrobić w systemie Windows Vista, a także sześć takich, których by w nim nie było, gdyby autor tej książki miał coś do powiedzenia”.

Niestety nie ma podtytułów, poprzedni akapit musi więc wystarczyć.

W każdym razie idea tego rozdziału jest taka, iż zawiera on rzeczy, które miały się znaleźć w innych częściach książki, lecz z pewnych powodów tak się nie stało. Czasami wskazówki lub informacje nie pasowały do reszty materiału. Niektóre z nich nie wymagają wielkiego wstępu ani konfiguracji; jest to tylko sposób na powiedzenie: „A przy okazji, czy wiecie, że Windows Vista ...

Get Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.