Część I. Konfiguracja, personalizacja oraz strojenie systemu Windows Vista

Get Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.