Rozdział 25. Domeny sieciowe

Windows Vista został zaprojektowany do obsługi dwóch różnych rodzajów sieci: z grupami roboczymi (nieformalne sieci w domach i małych firmach) oraz z domenami (sieci większego kalibru, wyposażone w specjalistyczne zabezpieczenia, składające się z kilkunastu do kilku tysięcy stacji roboczych). W zależności od tego, do jakiego typu sieci należy komputer PC, stosuje się różne procedury, a nawet korzysta z nieco innych okien dialogowych.

W Rozdział 24. opisano proces konfiguracji sieci z grupami roboczymi. Niestety, dokładnego opisu konfiguracji korporacyjnej sieci z domenami nie uda się zmieścić w jednym rozdziale. Jest to zadanie dla superfachowca, którego określa się też mianem administratora sieci — jest to osoba, ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.