Rozdział 11. Projekt Gutenberg, bloki i niestandardowe typy postów

Gdy nowy edytor WordPressa został zapowiedziany w styczniu 2017 roku, Matt Mullenweg napisał (https://make.wordpress.org/core/2017/01/04/focus-tech-and-design-leads/):

Dołożyliśmy starań, aby tworzenie nowych stron i postów za pomocą tego edytora mogło odbywać się praktycznie bez wysiłku. Ponadto edytor został wyposażony w „bloki” ułatwiające wykonywanie zadań, które dzisiaj wymagają stosowania skrótów, niestandardowego kodu HTML lub innych „tajemniczych kroków”.

Niecałe dwa lata później edytor blokowy (znany pod nazwą edytora Gutenberg) został wprowadzony w wydaniu WordPress 5.0. Ten edytor oferuje nowy sposób edycji postów i nowy sposób tworzenia treści w WordPressie.

Get WordPress now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.