Dodatek B Odpowiedzi do zadań

Rozdział 3.

Ćwiczenie 3.1

Pobierz identyfikator, imię i nazwisko wszystkich aktorów. Dane posortuj najpierw według nazwiska, a później według imienia.

mysql> SELECT actor_id, first_name, last_name
  -> FROM actor
  -> ORDER BY 3,2;
+----------+-------------+--------------+
| actor_id | first_name | last_name  |
+----------+-------------+--------------+
|    58 | CHRISTIAN  | AKROYD    |
|   182 | DEBBIE   | AKROYD    |
|    92 | KIRSTEN   | AKROYD    |
|   118 | CUBA    | ALLEN    |
|   145 | KIM     | ALLEN    |
|   194 | MERYL    | ALLEN    |
...
|    13 | UMA     | WOOD     |
|    63 | CAMERON   | WRAY     |
|   111 | CAMERON   | ZELLWEGER  |
|   186 | JULIA    | ZELLWEGER  |
|    85 | MINNIE   | ZELLWEGER  |
+----------+-------------+--------------+
200 rows in set (0.02 sec) ...

Get Wprowadzenie do SQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.