Rozdział 1. Wstęp

Dobre opanowanie wskaźników i umiejętność ich efektywnego stosowania odróżniają zaawansowanego programistę od nowicjusza. Wskaźniki są ważnym elementem języka C, zapewniającym mu elastyczność. Umożliwiają obsługę dynamicznej alokacji pamięci. Ich zapis jest związany z zapisem tablic. Wskaźniki na funkcję dają ogromne możliwości kontroli wykonywania programu.

Wskaźniki od dawna są główną przeszkodą w nauce języka C. W założeniu wskaźnik jest zmienną przechowującą adres pamięci. Ten prosty element zaczyna wydawać się skomplikowany, gdy zaczynamy stosować operatory wskaźników lub gdy próbujemy zrozumieć ich skomplikowaną notację. Takie problemy nie muszą grozić każdemu. Jeżeli dobrze opanujesz proste podstawy wskaźników, wtedy ich ...

Get Wskaźniki w języku C. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.