O'Reilly logo

Wskaźniki w języku C. Przewodnik by Richard M. Reese

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Wskaźniki i tablice

W języku C tablica jest podstawową strukturą danych. Dobre zrozumienie tablic i ich stosowania jest niezbędne do tworzenia wydajnych aplikacji. Pomyłki w użyciu tablic i wskaźników mogą spowodować trudne do odnalezienia błędy obniżające skuteczność działania aplikacji. Notacje wskaźników i tablic są do siebie podobne i często, we właściwych kontekstach, mogą być stosowane zamiennie.

Przekonanie o tym, że wskaźniki i tablice można zawsze stosować zamiennie, jest błędne. Nazwa tablicy nie jest wskaźnikiem. Wskaźniki i tablice pełnią różne funkcje. Elementy te nie zawsze mogą być stosowane wymiennie pomimo tego, że nazwa tablicy może być czasem traktowana jak wskaźnik, a notacja tablicowa może być czasem stosowana do ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required