Rozdział 6. Wskaźniki i struktury

Struktury w języku C mogą reprezentować dane zawarte w elementach takich jak węzły listy powiązanej lub drzewo. Wskaźniki są obiektami łączącymi te elementy. Zrozumienie wszechstronności wskaźników pozwoli Ci tworzyć własne struktury danych. W niniejszym rozdziale omówimy podstawy alokacji struktur w pamięci, a także implementację kilku często używanych struktur danych.

Struktury zwiększają użyteczność zbiorów takich jak tablice. Stworzenie wielopolowej tablicy obiektów takich jak rodzaje kolorów wymagałoby, bez stosowania struktur, deklaracji tablicy dla każdego pola, a także zapisywania wartości każdego pola w tym samym indeksie każdej tabeli. Możemy jednakże zadeklarować pojedynczą tablicę, w której każdy element ...

Get Wskaźniki w języku C. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.