Rozdział 8. Pozostałe techniki

Wskaźniki są niezbędne w implementacji wielu elementów w języku C. Do tej pory dokładnie omówiono zastosowanie wskaźników do obsługi tablic i funkcji. W niniejszym rozdziale omówimy zagadnienia, które nie pasowały do poprzednich rozdziałów. Zagadnienia te uzupełnią Twoją wiedzę na temat działania wskaźników.

Poruszymy kilka zagadnień związanych ze wskaźnikami:

  • rzutowanie wskaźników,

  • uzyskiwanie dostępu do urządzeń sprzętowych,

  • istnienie tego samego wskaźnika pod wieloma nazwami,

  • stosowanie słowa kluczowego restrict,

  • wątki,

  • techniki obiektowe.

Interesują nas dwa zagadnienia związane z wątkami. Pierwszym jest przekazywanie danych pomiędzy wątkami za pomocą wskaźników. Drugie dotyczy stosowania wskaźników do obsługi wywołań ...

Get Wskaźniki w języku C. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.