Kod na stronie kontra w zewnętrznym pliku

Rozpoczniemy od przedstawienia zalet i wad umieszczania kodu JavaScript i CSS na stronie oraz w zewnętrznych plikach.

Działanie kodu umieszczonego na stronie jest szybsze

Autor przygotował dwie przykładowe strony pokazujące, że umieszczenie kodu JavaScript oraz CSS na stronie powoduje szybsze udzielanie odpowiedzi użytkownikowi niż w przypadku kodu znajdującego się w zewnętrznych plikach.

Kod JavaScript oraz CSS umieszczony na stronie:

http://stevesouders.com/hpws/inlined.php

Kod JavaScript oraz CSS umieszczony w zewnętrznych plikach:

http://stevesouders.com/hpws/external.php

Strona, na której umieszczono kod JavaScript oraz CSS, składa się z dokumentu HTML o wielkości 87 KB. Z kolei strona używająca ...

Get Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.