O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

MSN

Pokazana na Rysunek 17-17 strona główna MSN (http://www.msn.com) znajduje się pośrodku listy witryn omówionych w rozdziale, jeśli wziąć pod uwagę jej wielkość i liczbę żądań HTTP. Nie spełnia jednak podstawowych reguł dotyczących wydajności, zwłaszcza z powodu sposobu dołączania reklam. Na plus można zaliczyć zastosowanie kilku funkcji pozytywnie wpływających na wydajność, które nie były zaimplementowane na innych analizowanych w rozdziale witrynach. Rozpoczniemy od przyjrzenia się sposobowi obsługi reklam przez MSN, ponieważ w tej kwestii można dokonać kilku usprawnień.

Strona MSN używa elementów IFrame do umieszczenia pięciu reklam. Jak wspomniano już wcześniej (podczas omawiania strony eBay), użycie elementu IFrame jest łatwym sposobem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required