Rozdział 11. Wydajność baz danych — dobre praktyki

Ten rozdział jest poświęcony aplikacjom, które korzystają z baz danych i których wydajność nie jest związana z wydajnością Javy. Jeżeli baza danych wykonuje długotrwałe operacje wejścia/wyjścia lub przetwarza zapytania wymagające pełnego skanowania tabel (np. z powodu braku indeksu), wtedy strojenie Javy ani modyfikacja kodu aplikacji nie rozwiążą problemu. Decydując się na korzystanie z technologii bazodanowych, należy przygotować się, że konieczne będzie zapoznanie się (przy użyciu innych źródeł) z zasadami strojenia i programowania baz danych.

Nie oznacza to, że wydajność aplikacji korzystających z baz danych nie zależy od maszyny JVM ani stosowanych technologii Java. Aby osiągnąć wysoką wydajność, ...

Get Wydajność Javy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.