Rozdział 7. Dobre praktyki używania sterty

W rozdziałach 5. i 6. szczegółowo opisałem, jak dostroić kolektor, aby jego wpływ na działanie aplikacji był jak najmniejszy. Strojenie kolektora to ważna operacja, ale zazwyczaj jeszcze lepszy efekt daje stosowanie dobrych praktyk programistycznych. W tym rozdziale opisuję kilka takich praktyk dotyczących wykorzystania sterty.

W tym kontekście pojawiają się dwa sprzeczne podejścia. Podstawową zasadą jest oszczędne korzystanie z obiektów i usuwanie ich tak szybko, jak jest to możliwe. Im mniej pamięci wykorzystuje aplikacja, tym efektywniej działa kolektor. Z drugiej strony, częste tworzenie i usuwanie obiektów pogarsza ogólną wydajność aplikacji, nawet jeżeli kolektor działa sprawniej. Jeżeli natomiast ...

Get Wydajność Javy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.