Rozdział 1. Przedstawienie wyrażeń regularnych oraz zagadnień dopasowywania wzorców

Wyrażenie regularne to łańcuch znaków zawierający kombinację normalnych znaków oraz specjalnych metaznaków i metasekwencji. Normalne znaki odpowiadają samym sobie. Metaznaki oraz metasekwencje to, odpowiednio, znaki i sekwencje reprezentujące takie abstrakcje, jak ilość pewnych znaków, ich położenie lub rodzaj. Lista zamieszczona w podrozdziale „Metaznaki, tryby oraz konstrukcje” przedstawia metaznaki oraz metasekwencje najczęściej spotykane w świecie wyrażeń regularnych. W dalszych częściach książki zostały podane szczegółowe informacje dotyczące dostępności oraz składni zapisu konkretnych metaznaków w poszczególnych implementacjach wyrażeń regularnych.

Dopasowywanie ...

Get Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.