Rozdział 5. .NET i C#

Platforma .NET firmy Microsoft udostępnia spójne i zaawansowane klasy obsługujące wyrażenia regularne, z których można korzystać we wszystkich możliwych jej zastosowaniach i językach programowania. W niniejszym rozdziale opisana została składnia wyrażeń regularnych, podstawowe klasy .NET związane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych oraz przykłady napisane w C#. Na platformie .NET wykorzystywany jest tradycyjny mechanizm dopasowywania NFA. Wyjaśnienie zasad działania tego mechanizmu można znaleźć w rozdziale pod tytułem Rozdział 1.

Obsługiwane metaznaki

Metaznaki oraz metasekwencje obsługiwane przez platformę .NET zostały przedstawione w Tabela 5-1 do Tabela 5-6. Bardziej szczegółowe opisy poszczególnych metaznaków można znaleźć ...

Get Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.