Rozdział 7. Python

Python udostępnia bogaty zbiór narzędzi do obsługi wyrażeń regularnych przypominających narzędzia znane z języka Perl. Narzędzia te zostały zgrupowane w module re. W języku Python wykorzystywany jest tradycyjny mechanizm dopasowywania NFA. Wyjaśnienie zasad działania tego mechanizmu można znaleźć w rozdziale pod tytułem Rozdział 1.

W tym rozdziale opisana została wersja modułu re dostępna w języku Python 2.3.5, niemniej jednak moduł re w podobnej postaci był dostępny już w wersji 1.5 języka.

Obsługiwane metaznaki

Metaznaki oraz metasekwencje dostępne w języku Perl zostały przedstawione w Tabela 7-1 do Tabela 7-5. Bardziej szczegółowe opisy poszczególnych metaznaków można znaleźć w części zatytułowanej „Metaznaki, tryby oraz konstrukcje” ...

Get Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.