Rozdział 10. Biblioteka PCRE

Biblioteka Perl Compatible Regular Expressions (w skrócie PCRE, wyrażenia regularne zgodne z językiem Perl) jest biblioteką do obsługi wyrażeń regularnych napisaną przez Philipa Hazela; jej kod źródłowy jest ogólnie dostępny, a sama biblioteka może być używana w dowolnych celach. Biblioteka PCRE została zastosowana w PHP, serwerze Apache 2.0, KDE oraz programach Exim, Analog i Postfix. Użytkownicy tych programów mogą korzystać z metaznaków przedstawionych w Tabela 10-1 do Tabela 10-5.

Biblioteka PCRE wykorzystuje tradycyjny mechanizm dopasowywania NFA. Wyjaśnienie zasad jego działania można znaleźć w rozdziale pod tytułem Rozdział 1.

W niniejszym rozdziale opisana została wersja 7.0 biblioteki, której celem jest emulacja ...

Get Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.