Rozdział 13. Programy obsługiwane z wiersza poleceń

Programy awk, sed oraz egrep tworzą grupę powiązanych ze sobą narzędzi służących do przetwarzania tekstów w systemach UNIX. awk wykorzystuje mechanizm dopasowywania DFA, egrep wykorzystuje mechanizmy dopasowywania DFA oraz NFA zależnie od używanych możliwości, natomiast program sed wykorzystuje mechanizm NFA. Wyjaśnienie zasad działania tych mechanizmów można znaleźć w rozdziale zatytułowanym Rozdział 1.

W tym rozdziale opisane zostały programy: GNU egrep 2.4.2 służący do wyszukiwania wierszy tekstu, GNU sed 3.02 stanowiący narzędzie do automatyzacji wykonywania poleceń edycyjnych oraz GNU awk 3.1 — język programowania służący do przetwarzania tekstów.

Obsługiwane metaznaki

Metaznaki oraz metasekwencje ...

Get Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.