O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przeszukiwanie i zastępowanie tekstu z wykorzystaniem wyrażeń regularnych

Wyszukiwanie i zastępowanie (zamiana) jest typowym zadaniem realizowanym z wykorzystaniem wyrażeń regularnych. Funkcja wyszukiwania i zastępowania otrzymuje na wejściu wyrażenie regularne oraz łańcuch docelowy (wstawiany w miejsce łańcucha pasującego do tego wyrażenia). Wynikiem tej operacji jest łańcuch wyjściowy ze wszystkimi pasującymi podłańcuchami zastąpionymi łańcuchem docelowym.

Mimo że łańcuch docelowy nie jest wyrażeniem regularnym, istnieje możliwość użycia pewnych specjalnych konstrukcji składniowych, aby zastępować tekst w sposób dynamiczny. Wszystkie odmiany wyrażeń regularnych oferują możliwość ponownego wstawiania tekstu pasującego do wyrażenia regularnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required