Przeszukiwanie i zastępowanie tekstu z wykorzystaniem wyrażeń regularnych

Wyszukiwanie i zastępowanie (zamiana) jest typowym zadaniem realizowanym z wykorzystaniem wyrażeń regularnych. Funkcja wyszukiwania i zastępowania otrzymuje na wejściu wyrażenie regularne oraz łańcuch docelowy (wstawiany w miejsce łańcucha pasującego do tego wyrażenia). Wynikiem tej operacji jest łańcuch wyjściowy ze wszystkimi pasującymi podłańcuchami zastąpionymi łańcuchem docelowym.

Mimo że łańcuch docelowy nie jest wyrażeniem regularnym, istnieje możliwość użycia pewnych specjalnych konstrukcji składniowych, aby zastępować tekst w sposób dynamiczny. Wszystkie odmiany wyrażeń regularnych oferują możliwość ponownego wstawiania tekstu pasującego do wyrażenia regularnego ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.