2.9. Grupowanie i przechwytywanie fragmentów dopasowań

Problem

Spróbuj tak udoskonalić wyrażenie regularne pasujące do imion Maria, Jan i Zofia, aby były dopasowywane całe wyrazy. Zastosuj technikę grupowania i tylko jedną parę granic wyrazów dla całego wyrażenia regularnego (zamiast po jednej parze dla każdej alternatywy).

Opracuj wyrażenie regularne pasujące do dowolnej daty w formacie rrrr-mm-dd i odnajdujące osobno rok, miesiąc i dzień. Celem tego zadania jest ułatwienie pracy na tych odrębnych wartościach w kodzie przetwarzającym dopasowanie. Możesz przyjąć, że wszystkie daty w przetwarzanym tekście są prawidłowe. Twoje wyrażenie regularne nie musi więc wyłączać z przetwarzania takich zapisów jak 9999-99-99 (zakładamy, że nie mogą występować ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.