2.19. Umieszczanie stałego tekstu w tekście docelowym operacji wyszukiwania i zastępowania

Problem

Wykonaj operację przeszukiwania i zastępowania wszystkich dopasowań, wstawiając w ich miejsce następujące osiem znaków: $%\*$1\1.

Rozwiązanie

 • $%\*$$1\1

  • Odmiany zastępowania tekstu: .NET, JavaScript

 • \$%\\*\$1\\1

  • Odmiana zastępowania tekstu: Java

 • $%\*\$1\\1

  • Odmiana zastępowania tekstu: PHP

 • \$%\*\$1\\1

  • Odmiana zastępowania tekstu: Perl

 • $%\*$1\\1

  • Odmiany zastępowania tekstu: Python, Ruby

Analiza

Kiedy i jak stosować symbole ucieczki w tekście docelowym operacji zastępowania

W tej recepturze omówimy różne reguły stosowania symboli ucieczki w różnych odmianach wyrażeń regularnych i — tym samym — zastępowania tekstu. Jedynymi znakami, które w ogóle trzeba poprzedzać sekwencją ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.