Języki programowania i odmiany wyrażeń regularnych

W tym rozdziale wyjaśnimy, jak implementować wyrażenia regularne w wybranym przez Ciebie języku programowania. W recepturach składających się na ten rozdział zakładamy, że dysponujesz już prawidłowymi wyrażeniami regularnymi (w ich konstruowaniu powinny Ci pomóc poprzednie rozdziały). Koncentrujemy się więc tylko na zadaniu umieszczania wyrażeń regularnych w kodzie źródłowym i wykorzystywaniu ich do właściwego działania.

W tym rozdziale robimy, co w naszej mocy, aby możliwie precyzyjnie wyjaśnić, jak i dlaczego poszczególne fragmenty kodu działają w ten czy inny sposób. Właśnie z uwagi na wysoki poziom szczegółowości czytanie tego rozdziału od początku do końca może być dość nużące. Jeśli czytasz ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.