O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.3. Tworzenie obiektów wyrażeń regularnych

Problem

Chcesz skonkretyzować obiekt wyrażenia regularnego lub tak skompilować swoje wyrażenie, aby umożliwić efektywne używanie tego wyrażenia w całej swojej aplikacji.

Rozwiązanie

C#

Jeśli wiesz, że Twoje wyrażenie regularne jest prawidłowe:

Regex regexObj = new Regex("wzorzec wyrażenia regularnego");

Jeśli wyrażenie regularne zostało wpisane przez użytkownika końcowego (gdzie UserInput jest zmienną łańcuchową):

try {
    Regex regexObj = new Regex(UserInput);
} catch (ArgumentException ex) {
    // Błąd składniowy we wpisanym wyrażeniu regularnym.
}

VB.NET

Jeśli wiesz, że Twoje wyrażenie regularne jest prawidłowe:

Dim RegexObj As New Regex("wzorzec wyrażenia regularnego")

Jeśli wyrażenie regularne zostało wpisane przez ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required