3.3. Tworzenie obiektów wyrażeń regularnych

Problem

Chcesz skonkretyzować obiekt wyrażenia regularnego lub tak skompilować swoje wyrażenie, aby umożliwić efektywne używanie tego wyrażenia w całej swojej aplikacji.

Rozwiązanie

C#

Jeśli wiesz, że Twoje wyrażenie regularne jest prawidłowe:

Regex regexObj = new Regex("wzorzec wyrażenia regularnego");

Jeśli wyrażenie regularne zostało wpisane przez użytkownika końcowego (gdzie UserInput jest zmienną łańcuchową):

try {
    Regex regexObj = new Regex(UserInput);
} catch (ArgumentException ex) {
    // Błąd składniowy we wpisanym wyrażeniu regularnym.
}

VB.NET

Jeśli wiesz, że Twoje wyrażenie regularne jest prawidłowe:

Dim RegexObj As New Regex("wzorzec wyrażenia regularnego")

Jeśli wyrażenie regularne zostało wpisane przez ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.