O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.6. Sprawdzanie, czy dane wyrażenie regularne pasuje do całego przetwarzanego łańcucha

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany łańcuch w całości pasuje do pewnego wyrażenia regularnego. Oznacza to, że chcemy sprawdzić, czy wyrażenie regularne reprezentujące pewien wzorzec pasuje do danego łańcucha od jego początku do końca. Gdybyśmy na przykład dysponowali wyrażeniem <wzorzec•wyrażenia•regularnego>, nasze rozwiązanie powinno go dopasować do tekstu wzorzec wyrażenia regularnego, ale nie do tekstu Ten wzorzec wyrażenia regularnego można dopasować.

Rozwiązanie

C#

Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu można użyć następującego wywołania statycznego:

bool foundMatch = Regex.IsMatch(subjectString, @"\Awzorzec wyrażenia regularnego\Z");

Aby wielokrotnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required