O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.14. Zastępowanie wszystkich dopasowań

Problem

Chcemy zastąpić wszystkie dopasowania do wyrażenia regularnego <before> tekstem docelowym «after».

Rozwiązanie

C#

Jeśli chcemy przetworzyć niewielką liczbę łańcuchów z wykorzystaniem tego samego wyrażenia regularnego, możemy posłużyć się wywołaniem statycznym:

string resultString = Regex.Replace(subjectString, "before", "after");

Jeśli korzystamy z wyrażenia regularnego wpisanego przez użytkownika końcowego, powinniśmy otoczyć to wywołanie statyczne kodem obsługującym ewentualne wyjątki:

string resultString = null;
try {
    resultString = Regex.Replace(subjectString, "before", "after");
} catch (ArgumentNullException ex) {
    // W roli wyrażenia regularnego, łańcucha do przetworzenia i tekstu docelowego
    // nie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required