O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.18. Zastępowanie wszystkich dopasowań pomiędzy dopasowaniami do innego wyrażenia regularnego

Problem

Chcemy zastąpić wszystkie dopasowania do danego wyrażenia regularnego, ale tylko w pewnych sekcjach przetwarzanego łańcucha. Do dopasowania tekstu pomiędzy tymi sekcjami należy użyć innego wyrażenia regularnego. Innymi słowy, chcemy wykonać operację przeszukiwania i zastępowania na wszystkich tych fragmentach przetwarzanego łańcucha, które nie pasują do innego wyrażenia regularnego.

Przypuśćmy, że dysponujemy plikiem w formacie HTML, w ramach którego chcemy zastąpić cudzysłowy proste tzw. cudzysłowami drukarskimi, ale chcemy zastosować te zmiany tylko dla cudzysłowów użytych poza znacznikami HTML-a. Cudzysłowy proste w ramach tych znaczników muszą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required