O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.4. Weryfikacja tradycyjnych formatów zapisu daty

Problem

Chcemy weryfikować poprawność dat zapisywanych w tradycyjnych formatach mm/dd/yy, mm/dd/yyyy, dd/mm/yy oraz dd/mm/yyyy. Chcemy zastosować możliwie proste wyrażenie regularne sprawdzające, czy dane wejściowe przypominają datę — nie chcemy tracić czasu na odrzucanie takich danych jak na przykład nieistniejący dzień 31 lutego.

Rozwiązanie

Dopasowuje wszystkie wymienione formaty dat z możliwością pomijania początkowych zer:

  • ^[0-3]?[0-9]/[0-3]?[0-9]/(?:[0-9]{2})?[0-9]{2}$

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Dopasowuje wszystkie wymienione formaty dat, ale wymaga stosowania początkowych zer:

  • ^[0-3][0-9]/[0-3][0-9]/(?:[0-9][0-9])?[0-9][0-9]$ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required