O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.19. Weryfikacja numerów kart kredytowych

Problem

Otrzymaliśmy zadanie zaimplementowania formularza potwierdzenia zamówienia. Jedną z możliwych form płatności za zamawiany towar ma być płatność kartą kredytową. Ponieważ każda próba (także nieudana) dokonania takiej płatności obciąża usługę tzw. agenta rozliczeniowego (ang. card processor charges), chcemy użyć wyrażenia regularnego eliminującego nieprawidłowe numery kart kredytowych już na etapie wstępnego przetwarzania danych formularza.

W ten sposób można też podnieść jakość danej aplikacji internetowej z perspektywy jej użytkownika (klienta sklepu internetowego). Wyrażenie regularne może natychmiast wykrywać oczywiste błędy we wpisywanych numerach — oznacza to, że na komunikat o ewentualnym błędzie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required