4.20. Europejskie numery płatników podatku VAT

Problem

Otrzymaliśmy zadanie zaimplementowania internetowego formularza, który będzie wykorzystywany przez klientów biznesowych z obszaru Unii Europejskiej.

Zgodnie ze wspólnymi regulacjami podatkowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, kiedy jeden płatnik VAT-u (nasz klient) z państwa należącego do Wspólnoty kupuje towar od producenta z innego państwa Wspólnoty (naszej firmy), producent nie obciąża kupującego podatkiem od wartości dodanej (ang. Value-Added TaxVAT). Jeśli jednak kupujący nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT-u, producent musi obciążyć go tym podatkiem i odprowadzić odpowiednią kwotę do właściwego (lokalnego) urzędu skarbowego. W przeciwnym razie producent musi dysponować numerem ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.