O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.20. Europejskie numery płatników podatku VAT

Problem

Otrzymaliśmy zadanie zaimplementowania internetowego formularza, który będzie wykorzystywany przez klientów biznesowych z obszaru Unii Europejskiej.

Zgodnie ze wspólnymi regulacjami podatkowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, kiedy jeden płatnik VAT-u (nasz klient) z państwa należącego do Wspólnoty kupuje towar od producenta z innego państwa Wspólnoty (naszej firmy), producent nie obciąża kupującego podatkiem od wartości dodanej (ang. Value-Added TaxVAT). Jeśli jednak kupujący nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT-u, producent musi obciążyć go tym podatkiem i odprowadzić odpowiednią kwotę do właściwego (lokalnego) urzędu skarbowego. W przeciwnym razie producent musi dysponować numerem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required