O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.6. Odnajdywanie dowolnego słowa, przed którym nie występuje pewien wyraz

Problem

Chcemy dopasować dowolny wyraz, który nie jest bezpośrednio poprzedzany przez słowo cat (ignorujemy przy tym dzielące oba wyrazy znaki białe, znaki interpunkcyjne i wszystkie znaki inne niż znaki wyrazów występujące pomiędzy tymi wyrazami).

Rozwiązanie

Wyszukiwanie wstecz

Wyszukiwanie wstecz umożliwia nam sprawdzanie, czy interesujący nas tekst nie występuje w przetwarzanym łańcuchu przed bieżącą pozycją. Konstrukcja wyszukiwania wstecz wymusza więc na module wyrażeń regularnych tymczasowe cofnięcie pozycji w łańcuchu i przeanalizowanie jego fragmentu (kończącego się na bieżącej pozycji) pod kątem możliwości dopasowania do danego wzorca. Bardziej szczegółowe omówienie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required